ESG

Długoterminowe Cele. Długoterminowe wartości.

Kim jesteśmy?

SF-Filter jest wiodącą marką dystrybucyjną filtrów mobilnych i przemysłowych. Nasza siedziba znajduje się w Szwajcarii, a nasze  magazyny na terenie  Austrii, Niemiec oraz w Polsce. Warto wspomnieć o tym, że magazyn obsługuje ponad 30 000 klientów z całej Europy. Nasz większościowy udziałowiec jakim jest grupa Ambienta, dołączył do nas w 2016 roku. Ambienta jest czołową firmą, która zarządza aktywami, kierując się czynnikami środowiskowymi.

SF-Filter pozytywnie wpływa swoimi działaniami na tworzenie lepszego środowiska. Nasza technologia filtracji usuwa zanieczyszczenia we wszystkich mediach, wykorzystując przy tym mniejsze zużycie energii, ograniczając wpływ na środowisko przy jednoczesnym dążeniu do przestrzegania najwyższych standardów pracy i zasad zarządzania.

Czym jest ESG?

(eng. ESG- Environment, Social, Governance)

ESG oznacza „środowisko”, „społeczność” oraz „zarządzanie” - jest to filozofia biznesowa, która wysoko ceni sobie znaczenie obszarów niefinansowych zarówno dla firm, inwestorów, jak i szerszego społeczeństwa. Działania zgodne z ESG można prowadzić na pięć różnych sposobów:
 1. Wzrost – w dziedzinie ochrony środowiska otwierają się nowe możliwości takie jak walka z zanieczyszczeniami - jest to obszar, w którym już od dawna prężnie się rozwijamy. Jako czołowy działacz na rzecz ochrony środowiska jesteśmy w stanie dostrzec i wykorzystać wszelkie nowe możliwości, które mogą się pojawić na tej płaszczyźnie.
 2. Redukcja kosztów – unikając nadmiernego zużycia energii, wody lub surowców, jesteśmy w stanie zarówno oszczędzać cenne zasoby naturalne, jak i wydawać mniej pieniędzy na koszty bieżące.
 3. Minimalizacja kar – działając bez łamania jakichkolwiek ograniczeń prawnych oraz regulacyjnych, unikamy na rzecz naszych klientów konieczności płacenia grzywien lub ponoszenia przez nich kosztów prawnych. Takie działania wpływają na rentowność, a także pomagają nam w utrzymaniu w oczach klientów pozytywnej opinii na nasz temat.
 4. Zwiększanie produktywności – przy obniżonych kosztach i zaangażowanej sile roboczej maksymalnie wykorzystujemy nasze zasoby ludzkie i fizyczne, tworząc atrakcyjne środowisko pracy.
 5. Przyciąganie inwestycji – od inwestorów, którzy przy podejmowaniu decyzji kierują się zasadami ESG, co jest obszarem znacznego potencjału wzrostu.

Brak uznania roli ESG we współczesnych praktykach biznesowych może wiązać się ze wzrostem kosztów utylizacji odpadów i opakowań. Nie stosując się do tych praktyk możemy liczyć się z nałożeniem kar, które następnie mogą przełożyć się na słabe postrzeganie naszej firmy przez media. Kolejną konsekwencją ignorowania wskazań ESG może być  utrata zaufanych i dobrych pracowników, co w przyszłości może również utrudnić rekrutowanie najlepszych kandydatów. Ostatnią, ale nie mniej ważną konsekwencją może być utrata  klientów, a co za tym idzie utrata udziału w rynku na rzecz konkurencji.
Zarządzanie ryzykiem jest  ważnym aspektem, ponieważ ESG zachęca nas do patrzenia w przyszłość poprzez czychające ryzyko, które może mieć negatywny wpływ na pozycję ekonomiczną firmy.

SF-Filter i ESG

Chcemy być otwarci i transparentni w stosunku do naszych inwestorów, pracowników, dostawców, klientów oraz do szerszego społeczeństwa. Doceniamy możliwość wnoszenia namacalnego wkładu w nasze środowisko oraz w jego przyszłość. Chcemy przez następne lata nadal dobrze prosperować, a także być miejscem pracy i wytwarzania produktów, które zmieniają i poprawiają ludzkie życie. Naszym nadrzędnym celem jest to aby SF-Filter został mistrzem ESG i by inne firmy wzorozwały się na naszych działaniach w kwestii ochrony środowiska.
Mamy nadzieję, że włączenie do naszej pracy  i życia zawodowego wartości ESG, zwiększy zainteresowanie wśród inwestorów, dostawców i klientów, którzy podzielają te same poglądy na temat środowiska co my. Takie działania pomogą wzmocnić nasz profil ESG i tym samym jakiekolwiek pojawiające się ryzyko zostanie zminimalizowane, a wszystko to jest dzięki długoterminowemu działaniu, w zgodzie z czynnikami środowiskowymi, społecznymi jak również zarządczymi.

Staramy się wypełniać nasze obowiązki ESG w trzech następujących obszarach:


Środowisko

Jako dystrybutor filtrów mamy wpływ na poprawę jakości środowiska poprzez usuwanie z niego zanieczyszczeń. Takie działanie wysuwa nas na pozycję lidera - zarówno w obszarze wzrostu, jak i w obszarze ochrony środowiska.
Z uwagi na to, iż dążymy do przejścia na gospodarkę net-zero, (gospodarka net-zero – charakteryzuje się tym, że  firma usuwa tyle emisji gazów, które powodują nagrzewanie się ziemi, ile sama produkuje.) SF-Filter zobowiązuje się do wspierania kwestii środowiskowych w następujący sposób:

Produkty
 • Wierzymy, że mamy wpływ na ograniczenie zanieczyszczeń poprzez wytwarzanie produktów, które ze względu na swój charakter oraz przeznaczenie poprawiają jakość środowiska, i mają pozytywny wpływ na takie działania jak: filtracja powietrza, płynów i wody.
 • Wierzymy w tworzenie produktów, które są energooszczędne i zmniejszają zużycie energii w urządzeniach stosowanych przez naszych klientów.
 • Wierzymy w utylizację niepotrzebnych opakowań, które pomagają zmniejszyć koszty energii, a także są istotne w zredukowaniu wydatków na materiały oraz zminiamlizowaniu ilości odpadów poużytkowych.

Środowisko produkcyjne
 • Wierzymy w zmniejszenie zużycia wody zarówno w produkcji, jak i w ramach naszych usług.
 • Wierzymy w recykling naszych codziennych odpadów w jak największym stopniu, aby ograniczyć ilość odpadów na wysypiskach.
 • Wierzymy w minimalizację emisji dwutlenku węgla.
 • Wierzymy w efektywność energetyczną w celu obniżenia kosztów produkcji.
 • Wierzymy, że każdy członek personelu ma do odegrania znaczącą rolę w ograniczaniu marnotrawstwa i wykorzystywaniu zasobów.


Społeczność

Firma to suma jej ludzi. Każdy członek zespołu ma do odegrania istotną rolę zarówno w budowaniu atmosfery jak i wzajemnego wsparcia. Każdy członek personelu posiada również prawo do szacunku i do bycia wysłuchanym. To w jaki sposób wchodzimy w interakcje z ludźmi w firmie i poza nią, może albo przyspieszyć nasz wzrost, albo go stłumić. Chcemy uczciwego, otwartego i integracyjnego środowiska pracy, które pozytywnie wspiera społeczności, w których działamy.

Różnorodność/Równość
 • Wierzymy, że im szersza pula talentów, tym lepsza jakość kandydata. Zachęcamy do aplikowania różnorodne grono kandydatów.
 • Wierzymy, że zróżnicowana siła robocza zachęca do zróżnicowanego myślenia, które promuje innowacyjność i przyczynia się do naszego wzrostu jako firmy.
 • Wierzymy w równe szanse dla wszystkich pracowników na awans lub możliwość szkolenia się w danym kierunku.
 • Wierzymy w bezpieczne środowisko pracy, wolne od dyskryminacji bez względu na pochodzenie etniczne i narodowe, klasę, religię, niepełnosprawność, płeć, wiek, orientację seksualną, przynależność związkową lub przynależność polityczną. Chcemy, aby nasi różnorodni pracownicy rozwijali się razem z nami, dzięki czemu mamy możliwość wzrostu jako firma i zespół.

Prawa człowieka
 • Wierzymy w poszanowanie lokalnego i międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka w procesie łańcucha dostaw (tzw. supply chain to proces, który zaczyna się w chwili złożenia zamówienia przez klienta, aż do dostarczenia produktu lub usługi i rozliczenia transakcji).
 • Wierzymy, że w naszym łańcuchu dostaw nie ma pracy dzieci, niewolników, pracy przymusowej lub handlu ludźmi - o ile jesteśmy w stanie uzyskać takie informacje.
 • Wierzymy w monitorowanie naszego łańcucha dostaw tam, gdzie to możliwe i odmawiamy współpracy z dostawcami, którzy nie podzielają naszych celów ESG.

Relacje społeczne
 • Wierzymy w promowanie i uczestnictwo w działaniach z lokalną społecznością, które sprzyjają rozwojowi gospodarczemu, środowiskowemu i społecznemu.

Zaangażowanie pracowników
 • Wierzymy w słuchanie naszych pracowników na wszystkich poziomach, ponieważ docenianiamy ich pracę i szanujemy ich opinię.
 • Wierzymy w prawa naszych pracowników do tworzenia i/lub przyłączania się do związków zawodowych, które będą ich reprezentować
 • Wierzymy w nagradzanie naszych pracowników za ich wydajność.

Bezpieczeństwo produktu
 • Wierzymy w prawa konsumenta do kupowania bezpiecznych produktów wysokiej jakości, które zostały skrupulatnie przetestowane.
 • Wierzymy w spełnianie oczekiwań klienta poprzez wytwarzanie produktów wysokiej jakości.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Wierzymy, że można zapobiec wszystkim incydentom i wypadkom w miejscu pracy.
 • Wierzymy, że każdy jest odpowiedzialny za bezpieczną pracę.
 • Uważamy, że powinniśmy uważać na bezpieczeństwo innych w miejscu pracy.


Zarządzanie

Ład Korporacyjny to proces i struktura, która pozwala kontrolować firmę. Zwiększa to odpowiedzialność i przejrzystość firmy. W przypadku sytuacji, w której może wydarzyć się coś złego, jesteśmy narażeni na wiele niebezpieczeństw m.in. na słaby długoterminowy wzrost, możliwość cenzury regulacyjnej lub na karę grzywny. Dlatego staramy się działać według wytycznych, co pozwala nam pracować prawidłowo wtedy też cała firma jest zmotywowana, zna i rozumie swoje wartości oraz cele, a także dąży do wydajnej produkcji.

 • Wierzymy w pracę na rzecz długoterminowego zrównoważonego rozwoju firmy, społeczeństwa i planety przy podejmowaniu trafnych i przemyślanych decyzji, natomiast nie skupiamy się na krótkoterminowych zyskach, które niosą za sobą większe ryzyko.

 • Wierzymy w najwyższe standardy etyki biznesowej i uczciwości w wykonywanej przez nas pracy.

 • Mocno wierzymy w działania antykorupcyjne, starając się dochować należytej staranności. Korupcja podważa zaufanie i przejrzystość.

 • Wierzymy, że wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za przestrzeganie zasad zarządzenia w swojej codziennej pracy.

 • Uważamy, że osoby zgłaszające przypadki naruszenia powinny mieć możliwość zgłoszenia nieetycznego zachowania lub naruszeń zarządzenia bez obawy przed karą. Czyny karne zostaną zgłoszone do odpowiedniego organu.

Pytania? Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Macie Państwo pytania na temat naszych produktów lub chcielibyście skorzystać z porady? Nie ma problemu, prosimy o bezpośredni kontakt z nami.
Z przyjemnością pomożemy!

 • info.ch@sf-filter.com
 • +41 44 864 10 60
 • SF-Filter SA, ul. , Kasernenstrasse 6, Szwajcaria-8184 Bachenbülach